Desechables Vasos

Botella 1800 ml

70 und

Botella 900 ml

150 und

Botella 400 ml

und

Vasos V-10

20x50 und

Vasos V-57

25x100 und

Vasos V-67

25x100 und

Vasos V-77

25x100 und

Vasos V-89

20x50 und

Vasos V-107

20x50 und

Vasos V-127

20x50 und

Vasos V-147

20x50 und

Vasos V-167

20x50 und

Vasos V-227

20x30 und